فروش [ ثبت ]
کد محصول :
v
شعبه :
v
کد فروشنده :
v
نام مشتری :
نوع مشتری :
v
ادرس ارسال :
تعداد سفارش :
تاریخ سفارش :
تاریخ ارسال :
نوع ارسال :
v
اهمیت سفارش :

ثبت
ثبت اطلاعات از اکسل
انصراف